REVIZE A ČIŠTĚNÍ

Provádíme pravidelné povinné roční čištění a kontroly spalinových cest stanovené nově zákonem č.320/15 Sb. (viz níže tabulka o lhůtách). Důkladné vyčištění komína a kouřovodu, odstranění možných závad u pevných, plynných i kapalných spotřebičů je základ pro bezpečný provoz topného tělesa.

Spolupracujeme s obecními úřady, městskými stavebními bytovými družstvy, a samozřejmě i s jednotlivými zákazníky. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně .

Dále provádíme výchozí revize, které se musí vykonávat v těchto případech:

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru,
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Dnem 31.12.2015 bylo zrušeno zákonem č. 320/2015 Sb.o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) Nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 1. Zákon stanoví, že provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
 2. Zákon uvádí přesnou definici spalinové cesty (dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší) a zcela přesně určuje výjimky, na které se povinnost čištění, kontroly a revize nevztahují.
 3. Zákon stanoví kdo je „oprávněná osoba“ která provádí čištění, kontroly a revize spalinových cest.
 4. Zákon stanoví povinnosti oprávněných osob
 5. Zákon stanoví pokuty, které budou uloženy jak provozovatelům spalinových cest (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám), tak i oprávněným osobám, které čištění, kontroly a revize nebudou provádět podle zákona a prováděcí vyhlášky.
 6. Zákon zrušuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu – vyhlášce č.34/2016 Sb.  o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, který vyšel dne 29.1.2016 ve Sbírce zákonů.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

 

 

Napsat komentář